تعبیر خواب بوستان

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن بوستان هدیه فرزند بود.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم