تعبیر خواب بوستان

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن بوستان هدیه فرزند بود.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم