تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو میگوید :

شمارا به فرزندی بگیرند :سرشکسته خواهید شد.

کسی رابه فرزندی لگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم