تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو میگوید :

شمارا به فرزندی بگیرند :سرشکسته خواهید شد.

کسی رابه فرزندی لگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم