تعبیر خواب بهمن

لوک اویتنهاو میگوید :
بهمن : بدبختی
دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم