تعبیر خواب بناگوش

در خواب دیدن، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بناگوش به خواب ، بر چهاروجه است. اول: پسرینیکو روی. دوم: قدر و جاه، سوم: دین درست. چهارم: منفعت از سبب فرزند.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم