تعبیر خواب بناگوش

در خواب دیدن، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بناگوش به خواب ، بر چهاروجه است. اول: پسرینیکو روی. دوم: قدر و جاه، سوم: دین درست. چهارم: منفعت از سبب فرزند.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم