تعبیر خواب بنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس میخواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.
بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

لوک اویتنهاو میگوید :
بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن عمارت کردن اندکی غم بود.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم