تعبیر خواب بلدرچین

۱ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .

۲ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .

۳ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار میکنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت میورزید .

۴ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانه آن است که بیش از حد ولخرجی خواهید کرد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم