تعبیر خواب بسته پستی

۱ـ گرفتن بسته پستی در خواب ، نشانه ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

۲ـ حمل کردن بسته پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

۳ـ اگر در خواب بسته پستی از دستتان بیفتد ، نشانه آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم