تعبیر خواب بستان افروز

محمدبن سیرین گوید: بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است. اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل بر خرمی و شادی است. اگر بیند بستان افروز به کسی داد، دلیل که او را خرم کند. ابراهیم کرمانی گوید: بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است و بعضی از معبران گویند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع…. 
اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند از زمین برکند، دلیل که از صحبت مردی جدا شود.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم