تعبیر خواب برس

۱ـ دیدن برس در خواب ، نشانه بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .

۲ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .

۳ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانه وظیفه سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

۴ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانه آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .

۵ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانه انجام دادن خطاست .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم