تعبیر خواب بازجویی

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ،نشانهآن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم