تعبیر خواب باربر

۱_دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

۲ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانه آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

۳ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

۴ـ اخراج کردن باربر در خواب ، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم