تعبیر خواب انتقام

۱ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانه آن است که اراده ای ضعیف دارید، اگر نتوانید اراده خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم