تعبیر خواب انتخابات

اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید نشانه آن است که در مباحثی شرکت می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم