تعبیر خواب انتخابات

اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید نشانه آن است که در مباحثی شرکت می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم