تعبیر خواب امداد

۱ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانه آن است که برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می کنید و از شما حمایت خواهد شد .

اگر خواب ببینید کسی به شما کمک می کند ، نشانه آن است که با شادمانی در جایی سکنا خواهید گزید و دوستان و نزدیکان خوب خواهید داشت .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم