تعبیر خواب الوار

۱ـ دیدن الوار در خواب، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت، مزد اندکی به دست خواهید آورد .

۲ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانه آن است که از یک ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید.

۳ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانه آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم