تعبیر خواب الوار

۱ـ دیدن الوار در خواب، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت، مزد اندکی به دست خواهید آورد .

۲ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانه آن است که از یک ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید.

۳ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانه آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم