تعبیر خواب افتادن درآب

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود

لوک اویتنهاو می گوید :
در آب افتادن : رنج
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم