تعبیر خواب اشنان

محمدبن سیرین گوید: دیدن اشنان به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن او، دلیل بیماری.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم