تعبیر خواب اشنان

محمدبن سیرین گوید: دیدن اشنان به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن او، دلیل بیماری.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم