تعبیر خواب اسکله

۱ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانه آن است که در آینده تصمیم میگیرید به جهانگردی بپردازید .

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتیها نگاه میکنید ، نشانه آن است که آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم