تعبیر خواب اسکلت

۱ـ دیدن اسکلت در خواب ، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید .

۲ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتیبر تنشان نیست و اسکلتیهستید ، علامت آن است که از موضوعیبیهوده عذاب میکشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید .
۳ـ اگر خواب ببینید اسکلتیپیوسته به دنبالتان حرکت میکند ، نشانه آن است که به زودیبا واقعه ایتکان دهنده روبرو خواهید شد .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم