تعبیر خواب اسلحه

یوسف نبی علیه السلام گوید:
۱-دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتیها نگاه میکنی د ، نشانه آن است که آرزوها و خواسته ها یشما به ثمر خواهد رسید

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم