تعبیر خواب اسباب سفر

لوک اویتنهاو میگوید :

دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند
سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم