تعبیر خواب اسارتگاه

۱ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است که به بدبختی دجار خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد میشوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم