تعبیر خواب ارگ

۱ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

۲ـ اگر خواب ببینید با ارگ آهنگ دلپذیری را مینوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند میگردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید.

۳ـ آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانه از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم