تعبیر خواب ارکستر

۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانه آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت.

۲ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکستر مینوازد گوش سپرده اید ، نشانه آن است که با کسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قویتر خواهید شد ، و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم