تعبیر خواب ارزن

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم