تعبیر خواب ارزن

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم