تعبیر خواب ارزانی

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم