تعبیر خواب ارزانی

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم