تعبیر خواب احتضار

اویتنهاو میگوید :

جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
دیدن کسیکه جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم
زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

۱ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ،نشانه آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

۲ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم میکنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید میکند.

۳ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت.

۴ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو میشوید.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم