تعبیر خواب اجداد

لوک اویتنهاو میگوید :

اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته.
مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم