تعبیر خواب اجداد

لوک اویتنهاو میگوید :

اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته.
مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم