تعبیر خواب اتو کردن

۱ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو میکنید ، نشانه آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.

۲ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو میزند و ناگاه دست خود را با اتو میسوزانید ، علامت آن است که آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد.

۳ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانه آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.

۴ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانه آن است که در خانواده خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم