تعبیر خواب آهنگر

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد.

دیدن آهنگر در خواب ، نشانه این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم