تعبیر خواب آفتاب گردان

محمد بن سیرین گوید: توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه هایزرد را به بیماری تعبیر کرده است ، احتمال میدهیم این مورد نیز که به ، اردکون ، آمده است ، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است.

۱ـ دیدن دسته گل آفتاب گردان در خواب ، نشانه اندوه است.

۲ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای از گلهای آفتابگردان راه میروید و آفتاب میتابد و پرندگان آواز میخوانند ، نشانه آن است که شادمانی و سلامت دست در دست هم میدهند تا شما را سعادتمند کنند.

۳ـ اگر گلهای آفتاب گردان را در فصل یببینید که این گلها در آن فصل رشد نمیکنند ، علامت آن است که شر و بدی گریبان شما را میگیرد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم