تعبیر خواب آسیب

گر خواب ببینید آسیبیبه شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری، شما را تهدید میکند.

اگر خواب ببینید در مقابل ضربهایکه به شما میخورد از خود دفاع میکنید ، نشانه به دست آوردن پست و مقامیبالاتر در شغل است.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم