تعبیر خواب آسیابان

آسیابان در خواب ، کسیبود که روزیِ اهل خانه به سبب آن بود که میگردد و چیزیبه دست میآورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.

محمد بن سیرین گوید: دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردیبود که مردم را دردست ا و روزیبود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو باشد و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر، و آردِ نیکو فرو میآید، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گردیدن، آسیابان بانگِ سنگِ آسیاب بشنود، کار ویقویگردد.

۱ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده خواهد شد.

۲ـ اگر زنیخواب ببیند تلاش آسیابان برایراه اندازیآسیاب با شکست مواجه میشود ، نشانه آن است که تصورات او درباره ثروت نامزدش به یأس مبدل میگردد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم