تعبیر خواب آب گوشت

۱- دیدن آبگوشت در خواب ، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.

۲ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری پایدار است.

۳ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیه آبگوشت هستید، نشانه آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم