تعبیر خواب آب – لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید :

آب: نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است .

آب نشانگر بسیاری از تصاویر، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم