تعبیر خواب آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد
آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم